Prúdové chrániče

Prúdové chrániče, nezávislé na napájaní, zaisťujú bezpečnostné opatrenia „Ochrana automatickým odpojením napájania v prípade poruchy“ v elektrických inštaláciách podľa ČSN 332000-4-41, IEC 60 364-4-41, EN 50178, VDE 0100, časť 410.

DFS 2 / DFS 4

  • AC: Citlivý na striedavé reziduálne prúdy
  • A: Citlivý na striedavé a pulzné jednosmerné reziduálne prúdy
  • A KV: Odolný proti rázovým prúdom a impulznému prepätiu pri spínaní, úderoch blesku apod. (charakteristika G)
  • AC S / A S: Selektívne, to znamená s oneskorením, ktoré umožní selektívne vybavenie priradeného chrániča, v ktorého sekcii sa vyskytne porucha. Vzhľadom k ich dlhším vypínacím časom a vyššej hodnote reziduálneho prúdu zaisťujú selektívne prúdové chrániče len ochranu proti požiaru a ochranu v případe nepriameho dotyku (ochrana pri poruche). To znamená, že nie sú schopné zaistiť ochranu v prípade priameho dotyku (ochrana osob).
  • AC FT / A FT: S funkciou diaľkového odpojenia
Detaily

DFS B

Prúdové chrániče typu B sú citlivé na všetky typy striedavého a jednosmerného prúdu a zaisťuje bezpečnostné opatrenie „Ochrana automatickým odpojením napájania v prípade poruchy“ v elektrických inštaláciách podľa ČSN 332000-4-41, IEC 60 364-4-41, EN 50178, VDE 0100, časť 410 a VDE 0160. Prístroje rady DFS 4 B detekujú vyhladené jednosmerné reziduálne prúdy, ako aj všetky ostatné reziduálne prúdy a sú klasifikované ako typ B podľa IEC 60755. Pre tento účel musí byť vyhodnocovacia jednotka napájaná zo siete a napätie medzi vodičmi musí byť > 50 V. Reziduálne prúdy typu A detekuje prístroj DFS 4 B nezávisle na sieťovom napájaní. Prístroje DFS 4 B ďalej detekujú reziduálne prúdy všetkých frekvencií až do 1 MHz.

Chrániče typu B sú pôvodnou inováciou od firmy Doepke, zaisťujú maximálnu úroveň zabezpečenia pri pripojení všetkých typov moderných spotrebičov.
  • Typ DFS 4 B NK zaisťuje rovnakú úroveň ochrany v celom frekvenčnom rozsahu reziduálnych prúdov.
  • Typ DFS 4 B SK má redukovanú citlivosť pre reziduálne prúdy s vysokou frekvenciou (napr. taktovacia frekvencia frekvenčných meničov), čím je v značnej miere zamedzené nežiadúcemu vybavovaniu chrániča kapacitnými reziduálnymi prúdmi. Ochranu pri poruche (pred dotykom neživých častí) podľa ČSN 332000-4-41 je možné aj napriek tomu realizovať aj pre reziduálne prúdy vyšších frekvencií.
  • Typy DFS 4 B NK S / SK S sú selektívne, to znamená s oneskorením, ktoré umožní selektívne vybavenie priradeného chrániča, v ktorého sekcii se vyskytne porucha. Vzhľadom k ich dlhším vypínacím časom a vyššej hodnote reziduálneho prúdu zaisťujú selektívne prúdové chrániče iba ochranu proti požiaru a ochranu v prípade nepriameho dotyku (ochrana pri poruche). To znamená, že nie sú schopné zaistiť ochranu v prípade priameho dotyku (ochrana osôb).
Detaily